Privacy statement

Privacy Statement CGN


Inleiding

CGN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CGN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het vervolg van dit document; Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als CGN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van deelnemende verenigingen en units

Persoonsgegevens van contactpersonen van deelnemende verenigingen en units worden door CGN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Administratieve doeleinden; - Communicatie over de wedstrijden en alle daarmee samenhangende activiteiten; - Toegang tot (hulp-)middelen voor het juist verloop van de wedstrijden, zoals (maar niet uitsluitend) het CGN Intranet en Competition Suite. - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De inschrijving voor deelname aan een CGN Seizoen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CGN de volgende persoonsgegevens van u vragen: -Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - E-mailadres; - Telefoonnummer;

Uw persoonsgegevens worden door CGN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor deze periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst, meestal van het moment van inschrijving voor een seizoen tot de aanvang van het volgende seizoen en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden (leden van deelnemende units)

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door CGN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Administratieve doeleinde; - Het uitvoering geven aan de bepalingen in het Handboek, vooral die met betrekking tot leeftijden in bepaalde classes.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De inschrijving voor deelname met een bepaalde unit in een bepaalde Class;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CGN de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Naam; - Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door CGN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode: - Vanaf het moment van inschrijving voor een seizoen tot uiterlijk de aanvang van het volgende seizoen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten: Persoonsgegevens van klanten worden door CGN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Administratieve doeleinden; - Het uitvoering geven aan de overeenkomst tot het leveren van producten of diensten, waaronder (maar niet uitsluitend) toegangsbewijzen, abonnementen op Video Vault of lidmaatschap van Vrienden van CGN. - Inclusief de betaling ervan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CGN de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam;- Telefoonnummer;- E-mailadres;- Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door CGN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode: - Vanaf het moment van aankoop van ticket(s)/abonnement(en)/lidmaatschap(pen) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van voormalige deelnemers. Persoonsgegevens van voormalige deelnemers worden door CGN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De inschrijving;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CGN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door CGN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- Maximaal 4 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrienden van CGN en sponsoren

Persoonsgegevens van Vrienden en sponsors worden door CGN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

- Het aanbieden/opvragen van contributie of andere bijdragen voortkomend uit het lidmaatschap van de Vrienden van CGN of de sponsorovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijving formulier Vrienden van CGN;

- De sponsorovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CGN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres;

- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door CGN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is en/of zolang een vordering (tot betaling van contributie/sponsorbijdrage) bestaat en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door CGN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CGN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door CGN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat CGN u ziet als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en juryleden

Persoonsgegevens van medewerkers worden door CGN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de (vrijwilligers-/jury-)overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De inschrijving als medewerker of de overeenkomst tot jureren.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CGN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geboortedatum;

- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door CGN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruikmaken van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de intranet/internetomgeving;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

- Het invoeren en verwerken van scores en commentaren bij de wedstrijden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, via de vereniging waarvan de minderjarige lid is.

Bewaartermijn

CGN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens CGN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan vooral contact met ons op.

Contactgegevens

CGN

Cantonlaan 17

3742 CH Baarn

info@colorguard.org

 Tip, deel deze pagina!

Pyware

Pyware is de marktleider in software voor drilldesign. Het wordt over de hele wereld door marching-ensembles gebruikt om hun product tot leven te brengen. Pyware is voor ieder niveau en/of grote van een groep te gebruiken en biedt ruime ondersteuning en is gebruikersvriendelijk.

Bezoek website

Brainpink

Bezoek website

Creativeorange

Creativeorange maakt platforms waar mensen samenkomen, shoppen, reizen boeken, liken, delen en discussiëren. Platforms waarmee bedrijven groeien, inzicht krijgen en kunnen concurreren.

Bezoek website

PMD Consulting group

PMD Accel Management ondersteunt en begeleidt organisaties bij complexe verandertrajecten. Wij staan bestuurders, ondernemers en management bij in het vertalen van visie naar dagelijkse processen. Uitgangspunt is de continue verbetering van kwaliteit en efficiency, die ten dienste moeten staan van klanten, medewerkers en stakeholders. Met ruim 20 jaar ervaring met complexe programma's en projecten helpt ons team overheden, zorginstellingen, finance- en IT-bedrijven om alert en effectief om te gaan met stagnatie en veranderingen en daardoor blijvend succesvoller te zijn.

Bezoek website

Fonds voor Cultuurparticipatie

CGN staat bekend om haar pioniersmentaliteit zowel op artistiek gebied maar ook op het gebied van ondersteuning aan de activiteit. Al vanaf het begin investeert CGN in zoveel digitalisering van haar ondersteuning en haar processen. In de periode 2021-2024 heeft CGN een ambitieus investeringsplan opgesteld waarbij er verder wordt geïnvesteerd in o.a. een platform voor online educatie en competitie, aanschaf van 20 nieuwe generatie tablets ter verdere professionalisering van de juryteams, aanschaf van een aantal laptops, vervanging van het reeds 10 jaar oude intranet en de aanschaf van software voor de bedrijfsvoering en organisatie van evenementen. Deze professionaliseringsslag zou zonder de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie onmogelijk zijn.

Bezoek website

DDF Beheer

Bezoek website

Muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht

De muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht is de organisatie die belangen behartigd van de in deze twee provincies gevestigde muziekverenigingen, majorette/twirlgroepen en Color Guards. De MNHU is partner van CGN op het gebied van organisatie en educatie

Bezoek website

SMP

De doelgroep Show Mars en Percussie (SMP) van de KNMO werkt al jaren samen met CGN op het gebied van voorlichting en educatie.

Bezoek website

WMC

Stichting WMC Kerkrade is verantwoordelijk voor de organisatie van o.a. het WERELD MUZIEK CONCOURS (WMC) en BLOW! by WMC. Zij is partner op het gebied van educatie

Bezoek website

Guard Gear UK

Guard Gear is one of the UK's leading distributors of equipment for Colourguard and Winterguard groups across the country and continent. We are also the only official European distributor of Design By King products.

Bezoek website

Tim Toms

De drumwinkel van Hans Tims. Tim Toms is al jarenlang trouwe sponsor van CGN en is te zien op bijna alle CGN evenementen met zijn stand. Niets is te gek voor Hans.

Bezoek website

Let op, je verlaat de website

Het inschrijven gaat via ons Intranet. Klik op onderstaande link om naar deze pagina te gaan.

https://intranet.cgnunited.nl/register

Pagina delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.

Let op, je verlaat de website

Je staat het punt om de website te verlaten naar de Video Vault van CGN.

http://www.videovault.eu/